Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm trên 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.5 Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên kinh doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên kinh doanh Bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản Cao Cấp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên KH cá nhân hoặc là Chuyên viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Ngành Tài Chính - Ngân Hàng / Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND


Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Real estate Salesman / Project Administrator
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm 412 - 515 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 6.0 finance analysis staff or real Estate saler
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tài Chính-Ngân Hàng-Chứng Khoán, Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhân Viên Hành Chính, Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Tư Vấn, Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tài Chính-Ngân Hàng-Chứng Khoán, Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhân Viên Hành Chính, Nhân Viên Bán Hàng, Nhân Viên Tư Vấn, Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Khánh Hòa
hơn 6 năm qua
Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cá nhân, trợ lý nhân sự, thu ngân, nhân viên kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, thư ký, tư vấn tài chính,...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Chuyên viên kinh doanh căn hộ bất động sản cao cấp
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.5 Chuyên Viên Kinh Doanh Căn Hộ Bất Động Sản Cao Cấp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Bất Động Sản Hoặc Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự, Nhân Viên Kinh Doanh, Thu Mua, Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Tư Vấn, Pháp Chế Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân viên Chế bản, Nhân viên kinh doanh, Điều độ sản xuất, Quản lý sản xuất in
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa; Dàn Trang Báo, Tạp Chí, Sách; Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh, giám sát bán hàng, thiết lập chiến lược kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng, Bất động sản, kinh doanh....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Dak Lak
hơn 4 năm qua
Quản lý chất lượng,Nhân viên kinh doanh, Bất động sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4