Tìm hồ sơ

Tìm thấy 12,669 hồ sơ nhan su x tại Hồ Chí Minh x , Đà Nẵng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 8
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 16
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 4 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.1 Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
10 năm 8,000,000 - 10,000,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.3 Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.1 Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 2,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.4 Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.6 Chuyên Viên Nhân Sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 6,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyen vien Nhan su
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 5 năm qua
4.3 Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.6 Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
2 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
5.3 Chuyên Viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
10 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
6 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.1 Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
5.1 Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm Thương lượng Cần Thơ
Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
4.0 Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyen vien Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Phước
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
3 năm 7,5 - 8,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân Sự
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10