Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,777 hồ sơ nhan vien kho x tại Hà Nội x , Bắc Ninh x , Hà Tây x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
Nhân viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên kho vận
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
en 3.5 Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh hơn 4 năm qua
4.6 Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên khảo sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên khuôn mẫu
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kho Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kho Vận
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND

Sơn La
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
3.8 Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 5 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
Khác
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Kho Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.1 Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
8 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kho vận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.1 Nhân viên kho vận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm trên 7,1 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên khách sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Khách Sạn
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho Vận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho Vận
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Khách Sạn
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Khách Sạn
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho Vận
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Bắc Ninh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Khách Sạn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10