Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhan vien moi gioi chung khoan (stock broker)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên Môi giới Chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Môi giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -42
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhan vien moi gioi chung khoan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhan vien moi gioi chung khoan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
1 năm 103 - 206 USD Bình Dương
Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới Chứng khoán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 7,1 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Financial Consultant, nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới Chứng Khoán, Bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm 309 - 412 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu + Nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Kế toán viên/Nhân viên môi giới chứng khóan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
4 năm 206 - 309 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên tín dụng,nhân viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu - môi giới chứng khoán- ngaân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 206 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Môi Giới, Chăm Sóc Khách Hàng, Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Và Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tín dụng/ Môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Môi Giới, Giao Dịch Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên môi giới, phân tích chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Phân tích hoặc Môi giới Chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 5,0 tr.VND Hưng Yên
Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên kiểm toán, nhân viên thanh toán quốc tế môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Tài Chính Ngân / Nhân Viên Mối Giới Bất Động Sản / Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kiểm toán- Kế toán- Môi giới chứng khoán- nhân viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Phó phòng, nhân viên Môi giới, tư vấn chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
10 năm 2,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
3.8 Nhân Viên Phòng Môi Giới Khách Hàng Tổ Chức Và Nước Ngoài
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn tài chính, Môi giới chứng khóan.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
2 năm 309 - 515 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Tín Dụng/Mô giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên phân tích và môi giới chứng khoán,phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
2 năm Thương lượng Bắc Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên Marketing, quản trị nhân sự, quản trị dự án, quản trị sản xuất, nghiên cứu thị trường, nhân viên kinh doanh, nhân sự, môi giới chứng khoán.
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên môi giới bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên DV tai chinh/moi gioi chung khoan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng cá nhân, trợ lý nhân sự, thu ngân, nhân viên kinh doanh bất động sản, môi giới chứng khoán, thư ký, tư vấn tài chính,...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
môi giới chứng khoán, nhân viên ngân hàng,nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Kiên Giang
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
kế toán viên, kế toán kho, nhân viên hành chánh,nhân viên vận chuyển, nhân viên kho, nhân viên kiểm hàng,nhân viên môi giới...i
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Tiền Giang
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
1 năm 206 - 309 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
1 năm 618 - 721 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyen vien moi gioi chung khoan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân viên kinh doanh (bất động sản - tín dụng - bảo hiểm)/Nhân viên tư vấn đầu tư tài chính/Môi giới chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên viên môi giới chứng khoán, chuyên viên phân tích, tư vấnđầutư
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 300 - 400 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên môi giới chứng khoán/ tư vấn chứng khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hải Phòng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10