Tìm hồ sơ

Tìm thấy 928 hồ sơ pho phong ke toan x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
4.3 Kế Toán Trưởng / Phó Phòng Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND
Hà Nội
hơn 5 năm qua
3.4 Phó phòng kế toán - Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế Toán Trưởng/ Phó Phòng Kế toán
| Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 6 năm qua
PHO PHONG KE TOAN HOAC KE TOAN TRUONG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm 350 - 700 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Kế toán trưởng, Phó phòng kế toán, Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
4.0 Kế toán trưởng, phó phòng kế toán, kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng - Kế toán tổng hợp - Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp; Kế toán trưởng; Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Phó phòng kế toán, kế toán trưởng, trưởng nhóm kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
6 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 4 năm qua
3.2 Hành chính văn phòng, Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Lạng Sơn
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
3.3 Trưởng- phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành chính - Văn phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng- Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.2 Kế toán tổng hợp/ phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm trên 16,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng. Kế toán...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 5,0 tr.VND Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, Kế toán, Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán, Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Quảng Ninh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng, kế toán, thu ngân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán, Thu Ngân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, Kế Toán, Thủ Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Kế Toán, Kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Thu Ngân. Hành chính văn phòng, kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
NV văn phòng, Kế toán, Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Được giữ các vị trí như Phó phòng kế toán, Kế toán trưởng, giám đốc tài chính, trợ lý tài chính tổng giám đôc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng/phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán thuế, Kế toán tổng hơp, trưởng phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhan vien van phong, ke toan, lam o phong kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
5.8 Kế toán tổng hợp/ Trưởng or phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.4 Kế toán tổng hợp, hành chính văn phòng, kế toán xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 4,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
4.9 Nhân sự, hành chính văn phòng, kế toán...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán kiêm hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng, Kế toán, Tư vấn và Chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng/ Kế toán/ Ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng, Văn Phòng, Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
3.3 Nhân viên hành chính văn phòng, kế toán, giao dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,5 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hưng Yên
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10