Tìm hồ sơ

Tìm thấy 9,004 hồ sơ quan ly x tại Hồ Chí Minh x , Đà Nẵng x , Khánh Hòa x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 54
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 10 tháng qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
6 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
hơn 4 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 52
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
4 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
1 năm 9,0 - 13,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quan Ly
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
3.4 Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Dak Lak
Gia Lai
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 5 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
8 năm 7,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
14 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
en 5.1 Quản Lý
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 41
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
2 năm trên 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 66
30 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản Lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.3 Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
9 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
QUẢN LÝ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
quan ly
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
6 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
quản lý
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
5 năm 500 - 800 USD Đồng Tháp
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
quan ly
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -49
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
quan ly
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en Quản Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 500 USD Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 6 năm qua
Quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 4.3 Quản Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
6.0 Quản Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
3.6 Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Gia Lai
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
3.2 Quản Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.8 Quản Lý
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
9 năm 2,000 - 3,000 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
quan ly
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
11 năm Thương lượng Đà Nẵng
Dak Lak
Nghệ An
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10