Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Sales Executive/Sales Engineer/ Sales Machine/ Technical Sales
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Sales Engineer - Kỹ Sư Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Sales Engineer - Kỹ Sư Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
sales engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
sales engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
4 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 3.4 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm 900 - 1,200 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en sales engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 4.6 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Sales Engineering
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm 8,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Sales enigneer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm 800 - 1,200 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 3.9 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.8 Sales Engineer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 5.2 Sales Engineer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.1 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales enginer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Sales engineer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 309 - 412 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Sales engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 3.6 Sales Engineer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm 750 - 1,100 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm 850 - 1,000 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
hơn 6 năm qua
en 4.2 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Sales Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 300 - 320 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en sales engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
6 năm 1,000 - 1,500 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 3.3 Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Dak Lak
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en SALES ENGINEER
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm 500 - 1,000 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en sales engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en 3.9 sales engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm 600 - 800 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Sales Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 500 - 600 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7