Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
4.4 Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Dịch Dụ,trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Trưởng/phó Phòng Chăm Sóc Khách Hàng, Marketting
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
5.3 Trưởng Phòng Marketing / Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
3.3 Phòng kế hoach vật tư, Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Trưởng/ Phó Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng/ Chuyên viên đào tạo/ Quản lí, giám sát cửa hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
7 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Trưởng phòng dịch vụ chăm sóc khách hàng sau bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.5 Phụ trách kinh doanh, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, Chăm sóc khách hàng, Trợ lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Văn Phòng, Chăm Sóc Khách Hàng , Trợ Lý - Thư Ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Sale Admin, Phụ trách chăm sóc khách hàng, Chuyên viên đào tạo chăm sóc khách hàng.
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Ứng viên vị trí quản lý kho - điều phối viên - chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Chăm Sóc Khách Hàng, Triển Khai Phần Mềm
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en 3.4 Customer service / Dịch vụ khách hàng / Chuyên viên bảo hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 600 - 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Customer Service - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 3.8 Trưởng Nhóm Phát Triển Dự Án, Quản Lý Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Hành chính văn phòng, Quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu, Chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 5 năm qua
en Kế toán, hành chính văn phòng, trợ lý, thư ký, chăm sóc khách hàng, xuất nhập khẩu, tài chính ngân hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Chăm sóc khách hàng, hành chính văn phòng, trợ lí, ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 7,0 - 10,0 tr.VND

Hải Phòng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 4.7 Customer Service
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 5,0 - 6,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 4,5 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 4.2 Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Customer service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,5 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Nhân viên văn phòng, trợ lý, nhân sự, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
6.4 Trưởng Nhóm/ Giám Sát/ Phó phòng Chăm sóc Khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Hành chính văn phòng, thư ký, trợ lý, tư vấn, chăm sóc khách hàng....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán bán hàng, trợ lý kinh doanh, hành chính văn phòng, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản Lý Văn Phòng, Trợ Lý, Hành Chính, Chăm Sóc Khách Hàng, Đào Tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
4.8 ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG,PHỤ TRÁCH PHÒNG MARKETING,CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
12 năm 800 - 1,500 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
en Customer service suppervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en 3.3 Customer Service Representative
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Phó Chủ tịch | Tuổi: 29
6 năm 20,000 - 60,000 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en Customer Service / HR Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 3.1 Customer Service Manager
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
1 năm 600 - 800 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Customer Service Officer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.5 Customer service specialist
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Sales and Customer Services
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Administration / Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 8.2 Customer Service / Supply Chain
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en Customer Service Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Customer Service / Sales Admin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Customer Service engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
CUSTOMER SERVICE SUPERVISOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm 500 - 600 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
Sales and Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7