Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
xử lý nợ-Quản lý nợ và khai thác tài sản
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua