Giám Đốc Tài Chính

FindTalent's Clients

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh , ,
  2. Industry: Accounting / Auditing / Tax , Finance / Investment
  3. Job level: Director
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

1. Xây dựng và quản lý phòng Tài chính:

Xây dựng mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và quy trình làm việc của Phòng Tài chính trình Lãnh đạo phê duyệt;

Căn cứ theo nhu cầu thực tế hàng năm, xây dựng ngân sách và kế hoạch nhân sự của phòng tài chính cho phù hợp;

Thực hiện tuyển dụng, đào tạo và phân công công việc cho nhân sự của Phòng Tài chính đáp ứng được nhiệm vụ được giao theo từng thời kỳ;

Quản lý, kiểm soát các công việc hàng ngày của Ban Tài chính và phối hợp với các trưởng bộ phận liên quan khác khi có phát sinh;

2. Là đầu mối và chịu trách nhiệm xây dựng Quy chế tài chính của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và nhu cầu phát triển của Công ty trong từng thời kỳ;

Nắm vững các quy định về Pháp luật/ Điều lệ Công ty / định hướng phát triển của Ban Lãnh đạo trong từng thời kỳ, phối hợp với để xây dựng và trình Quy chế tài chính cho phù hợp;

Tham mưu và tham gia kiểm soát việc tuân thủ Quy chế tài chính của các Bộ phận/Phòng Ban/ cá nhân trong Công ty;

3. Quản lý dòng tiền:

Lập kế hoạch ngân sách và theo dõi thực hiện ngân sách tài chính, dòng tiền thực tế của Công ty;

Đầu mối liên hệ, phối hợp với các bộ phận liên quan đề xuất và thực hiện các giải pháp kiểm soát dòng tiền của hệ thống, đảm bảo vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Quản lý việc lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách cho hệ thống hoạt động và các dự án đầu tư của Công ty:

Tham gia các cuộc họp Lãnh đạo nắm bắt bắt các hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;

Xây dựng kế hoạch tài chính và cơ cấu vốn phù hợp cho từng thời kỳ;

Kiểm soát các chỉ tiêu tài chính theo đúng kế hoạch.

5. Chịu trách nhiệm thu xếp vốn đảm bảo nhu cầu tài chính của Công ty/dự án theo từng thời kỳ:

Tìm kiếm/ duy trì và phát triển quan hệ với các đầu mối huy động vốn cho Công ty (Ngân hàng/ Quỹ đầu tư/ Nhà đầu tư tiềm năng và các tổ chức/cá nhân tư vấn huy động vốn);

Trình bày và bảo vệ phương án huy động vốn với nhà tài trợ vốn và đầu tư;

Kiểm soát/ theo dõi thông tin/ hồ sơ cung cấp cho bên tài trợ vốn đảm bảo việc huy động vốn được thành công;

6. Quản lý hoạt động đầu tư tài chính Công ty:

Xây dựng kế hoạch đầu tư tài chính;

Tiến hành các thủ tục mua bán cổ phần/ M&A;

Tiếp xúc các Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán.

7. Tham mưu cho cấp lãnh đạo các vấn đề liên quan đến chuyên môn, lĩnh vực phụ trách.

8. Thực hiện các công việc khác theo phân công, chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán hoặc Kiểm toán;

2. Có hơn 7-8 năm kinh nghiệm quản lý lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán và từng giữ chức vụ Giám Đốc Tài Chính-Kế toán. Ưu tiên những ứng viên đã từng quản lý tài chính tại các công ty tập đoàn lớn, có kinh nghiệm quản lý Dự án, Ngân hàng;

3. Nắm vững Luật doanh nghiệp, chứng khoán, qui định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kiểm toán;

4. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý Dự án, Ngân hàng;

5. Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm cao và chịu được áp lực cao trong công việc.

Required Job Skills

Corporate social responsibility