HSE SUPERVISOR - Giám Sát An Toàn Sức Khoẻ Môi Trường

 

Responsibilities

 • To manage the SH&E legal compliance and conduct annual Regulatory Compliance Review. Quản lý việc tuân thủ pháp luật về An toàn, Sức khỏe, Môi trường và tiến hành Đánh giá Tuân thủ Quy định hàng năm
 • To maintain an up to date knowledge of relevant legal, regulatory and company SH&E requirements. Cập nhật kiến thức, hiểu biết về An toàn, Sức khỏe, Môi trường mang tính pháp lý, quy định cũng như yêu cầu nội bộ
 • To develop and drive the HS&E Improvement Plans to meet the compliance of Regulatory Compliances, Standards and Procedures. Phát triển và thúc đẩy các Kế hoạch Cải tiến về An toàn, Sức khỏe, Môi trường để đáp ứng việc tuân thủ các Quy định, Tiêu chuẩn và Quy trình.
 • To provide induction and training to site staffs, contractors (constructions, transporters and forwarders) on all aspects of the SH&E program and requirements.Giới thiệu và tập huấn cho nhân viên, nhà thầu (xây dựng, vận chuyển và giao nhận) tại chỗ về tất cả các khía cạnh về chương trình và các yêu cầu của hệ thống An toàn, Sức khỏe, Môi trường
 • To assist the Board in complying with current health and safety legislation and/or regulations with the objective of ensuring that all reasonable and proper measures are taken to protect the safety and health of learners, staff and visitors;Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc tuân thủ luật pháp và / hoặc các quy định về An toàn, Sức khỏe, Môi trường hiện hành nhằm đảm bảo rằng tất cả các biện pháp hợp lý và đúng đắn được thực hiện để bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người học việc, nhân viên và khách đến tham quan, làm việc
 • To increase health and safety awareness at all levels within the organization, respond to employees’ safety concerns Tăng cường nhận thức về An toàn, Sức khỏe, Môi trường ở tất cả các cấp trong tổ chức, giảI đáp những lo ngại về an toàn cho nhân viên
 • To do site inspection and make report regularly, qualify the partners about the safety aspects. Kiểm tra tạI chỗ và báo cáo thường xuyên, đáp ứng các điều kiện của đốI tác về khía cạnh an toàn.
 • To facilitate the establishment of systems and practices within plant to optimize safety in the workplaces, provide a healthy environment for staff and minimize the impact of the operations on the environment. Hỗ trợ việc thiết lập các hệ thống và thực hành trong nhà máy để tối ưu hóa sự an toàn tại nơi làm việc, cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho nhân viên và giảm thiểu tác động của các hoạt động sản xuất đối với môi trường.
 • To select appropriate PPE and define its issuance, usage, handling and maintenance. Regular audit & train staffs ensure staffs to use PPE in properly way.Lựa chọn trang thiết bị bảo hộ lao động thích hợp và xác định rõ việc ban hành, sử dụng, xử lý và bảo trì các thiết bị này, thường xuyên kiểm tra và tập huấn cho nhân viên nhằm đảm bảo việc sử dụng thiết bị bảo hộ lao động đúng cách
 • To facilitate the development of a process to manage visitors and contractors on site. Hỗ trợ việc phát triển một quy trình để quản lý tại chỗ khách đến thăm, làm việc và nhà thầu
 • To responsible for waste management and ensure all paper works involve to waste treatment are completed timely. Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống xử lý chất thải và đảm bảo tất cả các hồ sơ, tài liệu liên quan đến xử lý chất thải được hoàn thành kịp thời.
 • To manage the SHE documents and records (Near miss/ Safety Observation) Quản lý các tài liệu và hồ sơ về An toàn, Sức khỏe, Môi trường (Báo cáo Suýt bị / Quan sát an toàn)
 • Regular audit SHE procedure application at shop floor to ensured procedures are implementation in the correct way. Thường xuyên kiểm tra việc tuân thủ quy trình An toàn, Sức khỏe, Môi trường tại khu vực sản xuất nhằm đảm việc thực hiện đúng cách.
 • And other duties which assign by SHE Manager. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng An toàn, Sức khỏe, Môi trường yêu cầu
 

qualifications

 • Chemical Engineer/ Safety Engineer/ Environment Engineer
 • At least 5 year experience in equivalent role and preferably working in chemical companies.
 • Knowledge HSE Policy of Viet Nam
 • Proficiency in speaking and writing English
 • Excellent interpersonal and communication skills
 • PC literacy with good skills in M/S Office, etc for report generation
 • Good self-discipline and able to work independently.
 

Required Job Skills

Giám sát an toàn môi trường Giám sát an toàn lao động Giám sát an toàn

Other Information

We're looking for an experienced HSE Supervisor based in Bien Hoa site, to join our Manufacturing team. It is an ideal position for people who have or like to be a major part in supervising, maintaining and improving Health, Safety, Security and Environmental systems and procedures in the workplace of allnex Vietnam

Chúng tôi tìm kiếm một Giám sát viên về An toàn, Sức khỏe, Môi trường giàu kinh nghiệm, làm việc tại nhà máy Biên Hòa, trực thuộc Bộ phận Sản xuất. Đây là vị trí lý tưởng cho người yêu thích và muốn đóng góp vào việc giám sát, duy trì và phát triển hệ thống cũng như các quy trình về An toàn, Sức khỏe, Môi trường tại nơi làm việc của allnex Việt Nam

 

 

What we offer


Professional development opportunities

Global teams

Challenging projects

Health insurance

Six reasons why you should join Allnex