Trưởng Phòng Kiểm Soát Thu Chi

FindTalent's Clients

Recruitment Information

 1. Work location: Binh Duong , Ho Chi Minh
 2. Industry: Accounting / Auditing / Tax , Administrative / Clerical , Finance / Investment
 3. Job level: Manager
 4. Job type: Permanent
 5. Salary: Negotiable

 

Job description

 • Quản lý và giám sát nguồn lực tài chính:
 • Xây dựng, thực hiện và theo dõi ngân sách cho các dự án cấp thoát nước.
 • Đảm bảo rằng các dự án được triển khai theo kế hoạch tài chính và không vượt quá ngân sách được giao.
 • Theo dõi và báo cáo các chi phí thực tế so với dự toán ban đầu.
 • Phối hợp với các bộ phận khác:
 • Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật, quản lý dự án và hành chính để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả.
 • Đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được cấp phát đúng cách để hỗ trợ hoạt động của các bộ phận khác trong dự án.
 • Phân tích và báo cáo:
 • Tiến hành phân tích chi tiết về chi phí và hiệu suất tài chính của các dự án.
 • Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình tài chính của dự án và trình bày cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý:
 • Đảm bảo rằng các quy trình và thủ tục liên quan đến tài chính tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của công ty.
 • Xác định và quản lý các rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến dự án và tập đoàn.
 • Phát triển chiến lược tài chính:
 • Tham gia vào việc phát triển chiến lược tài chính dài hạn cho các dự án cấp thoát nước.
 • Đề xuất các cải tiến về quy trình hoặc chính sách tài chính để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm chi phí.
 • Quản lý và giám sát nguồn lực tài chính:
 • Xây dựng, thực hiện và theo dõi ngân sách cho các dự án cấp thoát nước.
 • Đảm bảo rằng các dự án được triển khai theo kế hoạch tài chính và không vượt quá ngân sách được giao.
 • Theo dõi và báo cáo các chi phí thực tế so với dự toán ban đầu.
 • Phối hợp với các bộ phận khác:
 • Làm việc chặt chẽ với các bộ phận kỹ thuật, quản lý dự án và hành chính để đảm bảo sự hợp tác hiệu quả.
 • Đảm bảo rằng nguồn lực tài chính được cấp phát đúng cách để hỗ trợ hoạt động của các bộ phận khác trong dự án.
 • Phân tích và báo cáo:
 • Tiến hành phân tích chi tiết về chi phí và hiệu suất tài chính của các dự án.
 • Chuẩn bị báo cáo định kỳ về tình hình tài chính của dự án và trình bày cho ban lãnh đạo và các bộ phận liên quan.
 • Quản lý rủi ro và tuân thủ pháp lý:
 • Đảm bảo rằng các quy trình và thủ tục liên quan đến tài chính tuân thủ các quy định pháp luật và nội bộ của công ty.
 • Xác định và quản lý các rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến dự án và tập đoàn.
 • Phát triển chiến lược tài chính:
 • Tham gia vào việc phát triển chiến lược tài chính dài hạn cho các dự án cấp thoát nước.
 • Đề xuất các cải tiến về quy trình hoặc chính sách tài chính để tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm chi phí.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, hoặc lĩnh vực liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 10 năm trong lĩnh vực tài chính, kiểm soát chi phí hoặc quản lý dự án, ưu tiên cho những người đã có kinh nghiệm làm việc trong các dự án cấp thoát nước hoặc các dự án hạ tầng tương tự.
 • Hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc tài chính và quản lý chi phí.
 • Có khả năng phân tích số liệu tài chính, dự báo và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến tài chính và kế toán.