Business Development Executive

Business Development Executive

FindTalent's Clients

Lên kế hoạch truyền thông, quản lý các kênh mạng xã hội, website Nhanvienbanhang.vn Tạo mối quan hệ với khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ....

Account Executive

Account Executive

FindTalent's Clients

Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tìm kiếm những khách hàng tiềm năng mới; Tư vấn với khách hàng ; Chăm sóc khách hàng và các vấn...

Logistic Staff

Logistic Staff

FindTalent's Clients

CONTRACT FOLLOW-UP: To follow contract issuance then check and send signed contracts to buyers accordingly; To collect buyers’ signed contracts...

Brand Manager – Sauce

Brand Manager – Sauce

FindTalent's Clients

• Assist the MM in the development of brands in sauce category; • To prepare marketing strategy that develops and grows the designated...

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG (KHỐI CNTT - HỘI SỞ PNJ)

CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ ỨNG DỤNG (KHỐI CNTT - HỘI SỞ PNJ)

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ

I. MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC: Vận hành hệ thống phần mềm theo định hướng công ty nhằm đảm bảo hệ thống vận hành thông suốt, đáp ứng kịp thời...

Front End - DEVELOPER (KHỐI CNTT - HỘI SỞ PNJ)

Front End - DEVELOPER (KHỐI CNTT - HỘI SỞ PNJ)

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ

1. Mục đích vị trí công việc: Xây dựng, bảo trì và phát triển các dự án phần mềm từ yêu cầu của phòng dịch vụ & điều phối dự án CNTT theo sự...

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN TRỊ RỦI RO (KHỐI CHIẾN LƯỢC - HỘI SỞ PNJ)

TRƯỞNG BỘ PHẬN QUẢN TRỊ RỦI RO (KHỐI CHIẾN LƯỢC - HỘI SỞ PNJ)

Công ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận PNJ

*Hỗ trợ Giám đốc Khối Chiến Lược tổng hợp, giám sát hoạt động quản trị rủi ro tại Tập đoàn và các Công ty thành viên. Phối hợp xây dựng và triển...

Biên tập viên tài chính (Dự án Topbank)

Biên tập viên tài chính (Dự án Topbank)

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt

Viết, biên tập tin/bài và chăm sóc nội dung liên quan tới lĩnh vực tài chính - ngân hàng theo tiêu chuẩn về Marketing Online, SEO, adwords và...

View all


Top companies


Career Advices

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Is There A Job For Me? 3 Tips For Taming That Post-Graduation Fear

Many students and grads ponder the question: is there a suitable career for me at the end of my degree? Will my skills fit the...

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Achieving a Balance: Happiness and Productivity

Pressure at work can have a tendency to take over our lives, and though we know that there’s more to life than work, we can get so caught...

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

How to Write an Interview Thank-You Note: An Email Template

You just walked out of a job interview—nailed it! But, the interview actually isn’t done yet. In fact, most hiring managers pay very...

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

How to find an employer you can believe in: 6 key questions to ask

We all want to work for a company that we can feel good about and that’s aligned with our core values. So how do you find an employer you...

View all

Join now (It's free)