Tìm hồ sơ

Tìm thấy 8,317 hồ sơ nhan vien it lap trinh mobile x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên IT, Lập trình Mobile
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Android Developer
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Android developer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Dak Lak
hơn 6 năm qua
Android Developer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Java - Android Developer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 7.1 Android Developer / Products
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm 1,000 - 1,100 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.1 Android Developer / Products
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm 850 - 1,000 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khác
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
2 năm Thương lượng Thanh Hóa
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
2 năm 309 - 412 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Lâm Đồng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Hải Phòng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Advertisement Designer
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 49
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hải Phòng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
3 năm 309 - 412 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
1 năm 1,0 - 4,0 tr.VND Hưng Yên
Hà Tây
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hưng Yên
Hà Tây
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 309 - 515 USD Bình Dương
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Advertisement Designer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm 206 - 309 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm Thương lượng Thái Bình
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
1 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 37
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm 1,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm 4,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 36
2 năm 2,0 - 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Advertisement Designer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
2 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10