Tìm hồ sơ

Tìm thấy 30 hồ sơ resume attach x tại Bình Dương x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Tây Ninh
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 3.8 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm trên 25,0 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
4.9 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en 6.3 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en 8.2 Resume Attach
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 44
3 năm 1,200 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
9 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 5.7 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
9 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en 5.0 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm 600 - 1,200 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Quảng Ngãi
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
11 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
3.8 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
10 năm Thương lượng Bình Dương hơn 6 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Resume Attach
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Bình Dương hơn 6 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Nhân viên QA/ QC. Nhân viên hành chính.Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en Quality Operations Manager/EMS Quality Operations Manager (Resident Customer in House at EMS)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua