Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
3.3 Kiểm Soát Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 10,0 tr.VND Vĩnh Phúc
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kiểm Soát Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Phú Thọ
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
en Chuyên Viên Kiểm soát Nội bộ/ Internal control position
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ, kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 17,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Kế Toán Trưởng - Kiểm Soát Nội Bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Kiểm soát nội bộ, kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ hoặc quản lý tài chính
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm trên 7,1 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.3 Phụ trách kế toán/ Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng, Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kiểm toán/ kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.9 Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ; Kế Toán Trưởng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 62
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
Toàn quốc
hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp/ Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Kế toán tổng hợp, Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên tài chính - đầu tư - kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
5.0 Tài chính/ Kiểm soát nội bộ/ Dự án
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
13 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.1 Giám đốc tài chính, Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 42
11 năm 25,0 - 40,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Dương
Long An
Tây Ninh
hơn 5 năm qua
Kiểm soát nội bộ, Kiểm soát tài chính, Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Kiểm soát nội bộ, kiểm toán, kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán hoặc chuyên viên kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Trợ lý kiểm toán, Nhân viên kiểm soát nội bộ, kế toán viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Toàn quốc
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Kế toán, kiểm toán, kiểm soát nội bộ hoặc phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Trợ lý kiểm toán, Chuyên viên Tài chính, Nhân viên kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
en Kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng Kiểm toán và Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên Kiểm soát nội bộ, Kế toán viên, Nhân viên giao dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Trưởng phòng/phó phòng Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
6 năm trên 25,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
7.0 Kiểm soát nội bộ, kế toán trưởng, quản lý tài chính.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Sales, nhân viên bán hàng, kiểm soát nội bộ, trợ lý, nhân viên hành chinha
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
en 5.7 Kiểm soát nội bộ/Chuyên viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm 18,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
3.2 Giám Đốc Kinh Doanh, Quản Lý Nhân Sự, Kiểm Soát Nội Bộ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Tổng giám đốc | Tuổi: 51
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
5.3 Kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính, kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Bắc Ninh hơn 6 năm qua
Phó/Trưởng phòng kiểm toán, tài chính, kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
KẾ TOÁN TỔNG HỢP/TRỢ LÝ KIỂM TOÁN/NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Chuyên viên Kiểm soát nội bộ, kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên tư vấn kế toán, thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
4.5 Kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản/ Nhân viên kiểm soát nội bộ/Quản lý xây dựng dự án/Nhân viên phòng Kế hoạch - Đầu tư/
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 7,5 - 8,5 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế toán/kiểm toán/kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Mua hàng/Quản lý nhà hàng/Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Social Compliance Auditor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
8 năm 800 - 1,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
International Coopertion Staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Internal auditor/Internal controller/Financial analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en 4.6 Internal control\ Business Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Kế Toán Viên, Kiểm Soát Viên Nội Bộ, Chuyên Viên Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en 8.0 International Internal Auditor
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Internal Auditor Cum Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
3.8 Corporate Internal Audit Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
13 năm 1,500 - 3,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
en 5.8 Business Operation Officer / Account Manager / Financial Analyst / Internal Control.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 48
11 năm Thương lượng Toàn quốc
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Accounting, Finance Analyst, Internal Audit
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
en Auditor - Internal Auditor - Risk Management - Financial Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2