Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,701 hồ sơ ngành nghề Luật / Pháp lý x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
pháp lý, nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Legal Consultant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en compensation and benefit staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
9 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.3 Legal Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm 1,500 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.9 Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - HR EXECUTIVE
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Luật Pháp Lý
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Legal System Expert
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm 1,000 - 1,200 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Chuyên viên Luật và thanh toán quốc tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
4 năm 10,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Hành chánh Nhân sự, Pháp lý.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 6,0 tr.VND Tiền Giang
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhân viên pháp lý, nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Phong nhan su, phong hanh chinh, phong phap che...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm 15,0 - 18,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.2 Legal manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en HR/GA Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.9 Attorney at law
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính, pháp lý, nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên pháp lý, Trợ lý giám đốc, Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.7 Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Bến Tre
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 5.7 Legal Counsel/Legal Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Pháp Lý/ Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
7 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Hỗ trợ Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Quảng Ngãi
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Luật sư/ Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân sự, Hành chính/thư ký
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên Thu hồi nợ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 8,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
tư vấn luật kinh tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
hơn 5 năm qua
Trưởng Ban pháp chế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
7 năm 9,0 - 12,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Legal Officer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Luật/Pháp Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
4 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN PHÁP LÝ, NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 5,5 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng Pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
6 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en HR manager/ Legal Consultant/ Other Senior management positions
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en 8.0 Legal Associate / Legal Counsel/ Senior HR Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Luật sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
7 năm 20,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Legal consultant/Lawyer/HR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Legal Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 6
  2. 7
  3. 8
  4. 9
  5. 10
  6. 11
  7. 12
  8. 13
  9. 14
  10. 15