Tìm hồ sơ

Tìm thấy 22,144 hồ sơ chuyen vien x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tuần qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 2
13 năm trên 600 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
3 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
CHUYÊN VIÊN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm trên 100000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
chuyen vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
CHUYEN VIEN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên R & D
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Phú Yên
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.7 Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 500 - 550 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên Vien
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Chuyen vien C & B
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
3 năm 15 - 25 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 8 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 3.4 Chuyên viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyen vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Vĩnh Phúc
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm 10 - 15 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 6 - 10 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
14 năm 500 - 700 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 5.0 Chuyên Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên Viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm 8 - 20 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10