Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,298 hồ sơ nhan vien thu mua x tại Hồ Chí Minh x , Bình Dương x , Đồng Nai x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en 4.2 Nhân viên thu mua - purchasing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 12,0 - 16,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên thu mua - Purchasing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 7,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên thu mua - purchaser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 7,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên thu mua / Purchaser
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 6 năm qua
en Purchasing Officer - Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 5.4 Purchase Officer/ Procurement Officer/ Nhan Vien Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Purchasing Staff - Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhận Viên Thu Mua
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhan vien thu mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 54
18 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
3.2 Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.4 Nhân viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN THU MUA
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.0 Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
hơn 5 năm qua
3.8 Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Long An
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Long An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 3.4 Nhan Vien Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
1 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 2,0 - 5,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND
Lạng Sơn

Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
4.3 Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND

Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Thu Mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
3.3 Nhân viên thu mua
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Đồng Nai hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10