Tìm hồ sơ

Tìm thấy 22,946 hồ sơ chuyen vien x tại Hồ Chí Minh x , Bình Định x , Đà Nẵng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 6 tháng qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 3
13 năm trên 600 USD Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
3 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
CHUYÊN VIÊN
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Phước
hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm trên 10,000,000 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
chuyen vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
CHUYEN VIEN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên R & D
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Phú Yên
Bình Dương
hơn 5 năm qua
3.7 Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 500 - 550 USD Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên Vien
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Chuyen vien C & B
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
3 năm 15,0 - 25,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 3.4 Chuyên viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyen vien
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Vĩnh Phúc
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Định
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm 400 - 500 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
chuyên viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
14 năm 500 - 700 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
en 5.0 Chuyên Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Chuyên Viên
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Chuyên viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 8,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Chuyên Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
2 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10