Tìm hồ sơ

Tìm thấy 82,508 hồ sơ nhan vien x tại Hồ Chí Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên Dệt May
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Dệt May
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 3 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân viên dệt may
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 5 tr.VND Hồ Chí Minh
Quảng Ngãi
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Sau tiến sỹ | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 5 - 7 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhan vien giao hang
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 38
2 năm 2 - 3 tr.VND Bến Tre
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
nhan vien giao hang
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: -49
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en NHAN VIEN GIAO HANG
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhan vien giao hang
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhan vien giao hang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm 206 - 309 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhan vien giao hang
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 2 - 3 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 1 - 2 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
2 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm 5 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhan Vien Giao Hang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
3 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 2 - 3 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Giao Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên giao hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
2 năm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
2 năm 5 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Ngành Dệt May
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đà Nẵng
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
Nhân viên giờ hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 4,5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Giờ Hành Chính
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10