Tìm hồ sơ

Tìm thấy 333 hồ sơ nhan vien ke toan ke toan thue x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Tax Accountant
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 4.5 Taxation Accountant
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 3.4 Taxation Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en 4.7 Chief Accountant - General Accountant- Tax Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Assistant Accoutant, General Accountant, Tax Accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hải Phòng
hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm trên 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán - Kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán - Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 6 năm qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN/ KẾ TOÁN THUẾ/ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP / KẾ TOÁN THUẾ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
Hà Tây
hơn 5 năm qua
3.6 Nhân viên kế toán tổng hợp/ kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 350 - 500 USD Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 47
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
3.4 Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp - Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
Hà Tây
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán thanh toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm trên 7,1 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toản Tổng Hợp, Kế Toán Thuế, Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán tiền lương
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Thủ Quỹ, Nhân Viên Kế Toán Nhập Hàng, Nhân Viên Kế Toán Thu Chi
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
4.4 Nhân viên kế toán thuế, Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Thuế, Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Thuế, Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Thuế, Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Thuế- Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.2 Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế, Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
3.2 Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế, Kế Toán Công Nợ, Kế Toán Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp, Kê Toán Thanh Toán, Kê Toán Công Nợ V..v
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Kế Toán Tổng Hợp, Kế Toán Thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Bình Định
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán, kế toán tổng hợp, kế toán thuế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,5 - 6,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán/ kế toán tổng hợp/ kế toán thuế
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 6,5 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Thái Bình
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
3.1 Nhân viên kế toán tiền lương, kế toán thuế, kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng, Kế Toán Thanh Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 6 năm qua
en auditor/financial accountant/finance controller/management accountant/taxation accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Có Kinh Nghiệm 4 Năm Về Kế Toán Thuế, Muốn Nhận Thêm Việc Về Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 1,0 - 2,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế - Kế Toán Thuế- Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Giao Dịch Viên, Quan Hệ Khách Hàng, Nhân Viên Kế Toán Thuế, Kế Toán Công Nợ, Kế Toán Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kế Toán Siêu Thị
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán; Kế Toán Bán Thời Gian; Giảng Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp/ Kế toán công nợ/ Kế toán Thuế/ CV Kế toán nội bộ/ Trợ lý kiểm toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán tổng hợp,công nợ, kế toán thuế
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Kế toán bán hàng, Kế toán thuế, Kế toán nội bộ , Thủ quỹ, Thu ngân, Thư ký, Nhân viên nhân sự
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kế toán, thống kê, kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7