Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 24
5 năm 5,0 - 9,0 tr.VND Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm trên 1,500 USD Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 3 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Dak Nông
hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 4,5 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Long An
hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Chính Thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 5,5 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Long An
hơn 5 năm qua
Nhân Viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Long An
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm trên 8,0 tr.VND Long An
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
nhan vien chinh thuc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Đông Nam Bộ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân Viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Nai hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Tiền Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 2,000 USD Hồ Chí Minh
Tây Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Bình Định
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân viên chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 400 USD Bình Dương
Bình Phước
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 4.4 Nhân Viên Chính Thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
6 năm 600 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10