Tìm hồ sơ

Tìm thấy 11,511 hồ sơ nhan vien kinh doanh x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên kinh doanh - Sales
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Nhân viên kinh doanh, Sales Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh - Sales- Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh- sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 7 - 10 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
2 năm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 7 - 10 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 3 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
6.5 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm 10 - 12 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
3 năm 10 - 12 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhan Vien Kinh Doanh Bat Dong San
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm 10 - 12 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 5 - 7 tr.VND

Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 3 tr.VND
Hải Phòng
Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
3.4 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh - Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
4 năm 5 - 8 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhan Vien Kinh Doanh Bat Dong San
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 8 - 15 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4 - 5 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4 - 5 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
| Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh, giám sát
| Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Ninh Bình
Thái Bình
Kinshasa
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5 - 7 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
| Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10