Tìm hồ sơ

Tìm thấy 11,510 hồ sơ nhan vien kinh doanh x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên kinh doanh - Sales
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
en Nhân viên kinh doanh, Sales Engineer
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh - Sales- Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Ninh
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh- sale
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 6
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 3,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
6.5 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
3 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhan Vien Kinh Doanh Bat Dong San
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND

Hà Nội
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 3,0 tr.VND
Hải Phòng
Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
3.4 Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh - Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhan Vien Kinh Doanh Bat Dong San
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh, giám sát
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
Hưng Yên
Nam Định
Ninh Bình
Thái Bình
Kinshasa
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
| Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh Bất Động Sản
| Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Nam Định
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh bất động sản
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10