Tìm hồ sơ

Tìm thấy 756 hồ sơ truong phong kinh doanh x tại Đà Nẵng x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Trưởng phòng Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm trên 10,0 tr.VND Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
14 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
4.4 Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 34
5 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
5 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
6 năm 10,0 - 15,0 tr.VND Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: -49
6 năm 300 - 500 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 45
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
4 năm 8,0 - 10,0 tr.VND Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 4.2 Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 6 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Đà Nẵng
Thừa Thiên- Huế
hơn 6 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
20 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm trên 7,1 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hưng Yên
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
1 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bình Thuận
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Quảng Nam
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
en 8.2 Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
3.6 Trưởng phòng Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
13 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
GIÁM ĐỐC KINH DOANH - TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 5 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh & Marketing/ Giám Đốc Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 35
5 năm 10,0 - 30,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
3.8 Quản lý vùng, Truỏng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Đà Nẵng
Quảng Nam
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
ASM, GSBH, Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Đà Nẵng
Quảng Bình
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
6.6 Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 5 năm qua
3.1 Giám đốc Kinh doanh, Quản Lý Kinh Doanh, Trưởng phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
8 năm Thương lượng Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 6 năm qua
en Trưởng Phòng kinh doanh dự án hoặc Giám đốc kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH /DỰ ÁN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh khu vực
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
Gíam đốc kinh doanh hoặc Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 48
15 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Đại Diện Kinh Doanh, Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
7 năm 12,0 - 15,0 tr.VND Đà Nẵng
Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Hoặc Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Đà Nẵng hơn 6 năm qua
Nhân viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh, Giám Sát, Trưởng Nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Quản Lý Bán Hàng - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 30
4 năm 10,0 - 12,0 tr.VND


Đà Nẵng
Quảng Nam
hơn 5 năm qua
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VÀNG VÀ NGOẠI TỆ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm giám sát, Trưởng phòng kinh doanh
| Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Thừa Thiên- Huế
Hải Dương
Quảng Ninh
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh - Giám Sát - Quản Lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đà Nẵng hơn 6 năm qua
Ứng Viên Trưởng Phòng Kinh Doanh, Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
4 năm 400 - 750 USD Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khác
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng Kinh Doanh/ Quản Lý Khu Vực
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Đà Nẵng
KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
hơn 6 năm qua
en 3.5 Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Quảng Ngãi
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Chuyên viên kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, chuyên viên mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10