Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,074 hồ sơ ngành nghề Chứng khoán x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en Nhân Viên Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
TBP XD&PT SP Khách hàng Doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Lâm Đồng
hơn 5 năm qua
en Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Finance analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên Tài Chính Ngân Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên ngân hàng, tư vấn tài chính,giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 5 năm qua
Giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên kinh doanh
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên Ngân hàng, xuất nhập khẩu, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 5,0 - 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Financial Analyst
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.0 Kế toán trưởng; Tp. Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 47
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Giám đốc/Phó Giám đốc Phòng Giao dịch
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Tư vấn tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
5 năm 1,500 - 6,500 USD Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en 3.5 Nhân Viên tín dụng, thẩm định, kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Hồ Chí Minh
Vĩnh Phúc
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chứng Khoán / Nhân Viên Kế Toán / Nhân Viên Tài Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Import-Export staff
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Postgraduate / Quantitative Finance / Portfolio Management / Risk Management / Financial Modelling / Algorithm Trading
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Tây
hơn 5 năm qua
en General accountant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en Finance Staff
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 5 năm qua
Nhân viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 8,0 tr.VND Bình Dương
Đồng Nai
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Quan tri tai chinh - Dau tu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm 1,000 - 2,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 6.3 Nhà quản lý cao cấp trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính – đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
en 3.3 Chief Accountant, Auditor, Finance and Investment
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Financial Analyst, Financial Researcher, Valuer, Risk Management
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng/Hỗ trợ tín dungj/
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Kế Toán Trưởng / Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân viên phân tích đầu tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.6 Kế toán / Tài chính
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 400 - 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.9 Money Market Dealer
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Kế toán thuế/ kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm 6,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Equity Analyst Intern
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,5 - 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Thái Nguyên
Phú Thọ
Hà Nội
hơn 5 năm qua
3.3 Trưởng/Phó phòng HCNS
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
12 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 8.2 Trưởng phòng
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
7.3 Phụ Trách Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 46
19 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Dak Lak
Dak Nông
hơn 5 năm qua
3.7 Chief Accountant, CFO
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
12 năm 2,000 - 3,000 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Bình Dương
hơn 5 năm qua
en Risk Manager/Portfolio Manager/Trader
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm 800 - 2,000 USD Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 7.8 Assistant to CFO
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
3 năm 20,0 - 30,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.0 Thư Ký Tổng Giám Đốc - Nữ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 7,0 - 9,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
hành chính-thư ký
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Chuyên viên Phân tích Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Project Manager
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
5.1 Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 4
  2. 5
  3. 6
  4. 7
  5. 8
  6. 9
  7. 10
  8. 11
  9. 12
  10. 13